piektdiena, 2012. gada 14. decembris

Bībeles dīvainības: Abrahāms uzvar Dievu sokrātiskā dialogā par morāles jautājumiem

Vai Tas Kungs ir savā morālē taisnīgs? Man kam tāds jautājums var rasties, īpaši jau sapņu pārdevējiem un sapņu pircējiem. Tomēr Vecās Derības Abrahāms uzdrošinās apšaubīt Dieva lēmuma ētiskumu un pat uzvar Dievu sokrātiskā dialogā:


18. nodaļa

"20 Un Tas Kungs sacīja: "Brēkšana par Sodomu un Gomoru patiešām ir liela, un viņu apgrēcība ir ļoti smaga.
21 Es iešu un lūkošu, vai viņi ir darījuši pēc tās brēkšanas, kas aizsniegusi Mani, vai ne; to Es gribu uzzināt."
22 Un vīri nogriezās no turienes un gāja uz Sodomu; bet Ābrahāms stāvēja vēl Tā Kunga vaiga priekšā.
23 Un Ābrahāms tuvojās Viņam un sacīja: "Vai Tu tiešām gribi iznīcināt taisno kopā ar bezdievīgo?
24 Varbūt atrastos piecdesmit taisnie šinī pilsētā? Vai Tu tiešām iznīcināsi tos un nesaudzētu šo vietu to piecdesmit taisno dēļ, kas ir viņas vidū?
25 Nemūžam Tu tā nedarīsi, ka liksi mirt taisnajam ar bezdievi, ka taisnais būtu līdzīgs bezdievim. Nemūžam! Vai visas pasaules soģis nedarīs taisni?"
26 Un Tas Kungs sacīja: "Ja Es Sodomas pilsētā atradīšu piecdesmit taisnus, Es saudzēšu visu šo vietu viņu dēļ."
27 Un Ābrahāms atbildēja un sacīja: "Es esmu uzdrošinājies runāt ar savu Kungu, lai gan es esmu pīšļi un pelni.
28 Varbūt pieci iztrūkst no piecdesmit taisniem, vai Tu tad arī šo piecu dēļ iznīcinātu visu pilsētu?" Un Viņš sacīja: "Nē, Es neiznīcināšu, ja atradīšu tur četrdesmit piecus."
29 Un tas turpināja runāt ar Viņu un sacīja: "Var būt, ka tiek atrasti tur četrdesmit." Un Viņš sacīja: "Nē, Es to nedarīšu šo četrdesmit dēļ."
30 Un tas sacīja: "Lūdzams, nedusmojies, mans Kungs, ka es gribu runāt; varbūt tur atrastos trīsdesmit?" Un Viņš sacīja: "Es to nedarīšu, ja tur atrastos trīsdesmit."
31 Un tas sacīja: "Es esmu uzdrošinājies runāt ar savu Kungu; varbūt tur atrastos divdesmit?" Un Viņš sacīja: "Es to neizpostīšu šo divdesmit dēļ."
32 Un tas sacīja: "Kaut nedusmotos mans Kungs. Es runāšu vēl reizi; varbūt atrastos tikai desmit?" Un Viņš atbildēja: "Es to neizpostīšu šo desmit dēļ."
33 Un Tas Kungs aizgāja, kad bija beidzis runāt ar Ābrahāmu. Bet Ābrahāms atgriezās savā vietā."

Bloga SP replika:

Šķiet, ka Vecās Derības Dievs ir psihopātisks un spējīgs uz pārsteidzīgiem lēmumiem. Tomēr sokrātiski vai psihoterapeitiski ar Viņu parunājot, ne tikai sūdzot grēkus, var panākt, ka pašam Dievam bija jāatzīst, ka Viņa loģika bijusi greiza.

Sokrātiskais dialogs, pēc Platona aprakstītā, izveidoja Sokrāts, lai pārliecinātu loģikā savus oponentus. Sokrātisko dialogu izmanto mūsdienu kognitīvi-biheiviorālā psihoterapija, lai pārliecinātu cilvēkus atmest destruktīvus vai pašdestruktīvus uzskatus.

Cik reizes cilvēces vēsturē Dievam ir pietrūcis sava psihoterapeita (?), kad uz planētas zeme notika plūdi, zemestrīces, vulkāna izvirdumi un citas stihijas - tāds ir jautājums Bībeles sapņu pārdevējiem!

svētdiena, 2012. gada 9. decembris

Bībeles dīvainības: pa zemi kādreiz klaiņoja Dieva dēli, milži un dažādi mitoloģiski nezvēri

Lasot bībeli sastopamies ar dažādām dīvainībām, kas radušās no seno jūdu pasakām un teikām, bet kuras mūsdienu sapņu pārdevēji-priesteri, skaidrojot, ka bībelē viss ir patiesība, pūlas apiet, ieviešot jaunus izdomājumus.

"Un notika, kad cilvēki sāka vairoties virs zemes un tiem dzima arī meitas,
2 tad Dieva dēli vēroja, ka cilvēku meitas bija skaistas, un tie ņēma tās sev par sievām, kas tiem labāk patika.
3 Tad Dievs sacīja: "Mans Gars nevar mūžīgi būt ar cilvēku, jo tas ir miesa. Viņa mūžs lai ir simts divdesmit gadi."
4 Tanīs dienās milži bija zemes virsū, arī pēc tam, kad Dieva dēli bija gājuši pie cilvēku meitām un tās bija dzemdējušas bērnus. Tie bija varoņi, kas bija senlaikos, vīri ar vārdu.
5 Kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtin auga zemes virsū un ka viņu sirdsprāta tieksmes ik dienas vērsās uz ļaunu,
6 tad Dievam kļuva žēl, ka Viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un Viņš Savā sirdī ļoti noskuma.
7 Un Dievs sacīja: "Es iznīcināšu no zemes virsus cilvēku, kuru Es esmu radījis; cilvēku līdz ar lopiem un rāpuļiem, un putniem gaisā, jo Man ir žēl, ka Es tos esmu radījis."
8 Bet Noa atrada labvēlību Dieva acīs.".
No http://www.bibelesbiedriba.lvPirmkārt, izrādās, ka zemi apdzīvoja Dieva dēli. Hmm..., bet mūsdienu kristietība apgalvo, ja Jēzus Kristus bija vienīgais Dieva dēls uz zemes.

Otrkārt, Dieva dēli ņēma cilvēku meitas par sievām un atstāja pēcnācējus. Tātad Dieva dēli bija fiziskos ķermeņos, kas kāroja pēc sieviešu skaistuma. Tas nozīmē, ka viņi izjuta primitīvo seksuālo iekāri, ... blenžot uz cilvēku sieviešu seju, kājām, krūtīm un dibeniem..

Treškārt, no pēcnācējiem vai nu kaut kādu iemeslu dēļ nekas nesanāca, vai arī kādu citu iemeslu dēļ Dievam palika žēl par cilvēku savairošanos un Viņš izlēma visus iznīcināt, izņemot Noa. Vai tiešām Dieva dēliem bija tik slikti gēni?

Tad vēl pa zemes virsmu klaiņoja nez kādi milži. Nav skaidrs, vai tie bija tie Dieva dēli, vai kāds cits cilvēku rases paveids.

Piedevām, šie nav vienīgie neparastie (lasām - pasaku) personāži. Bībelē sastopami vēl daudzi neparasti zvēri un monstri (skat. 10 neparastākie Bībeles monstri):

The Satyrs ( Isaiah 13:21)
7.satyr

The Cockatrice (Jeremiah 8:17)


8.cockatrice

Neskatoties uz visiem šiem pasaku un mītu personāžiem Bībele bija un joprojām paliek pārdotākā patiesības grāmata pasaulē. Tas ir sapņu pārdevēju veiksmes stāsts grāmatu izdevniecības biznesā, ideoloģijas nodrošināšanā un savas profesijas legalizācijā vienlaicīgi.

otrdiena, 2012. gada 4. decembris

Baisie sazvērestību sapņi par vakcīnām un ģenētiski modificēto pārtiku. Kā tas veido modernās veselības bažas?


Pseidozinātniska ticība – ticība teorijai, kura kādu laiku atpakaļ jau tika apgāzta vai domāšanas stilam, kurš tika atzīts par nepareizu, neloģisku. Tā apgāž kādu fundamentālu principu zinātnē.
Vadās tikai pēc subjektīvām sajūtām – placebo efekts darbībā.

Modernā veselības trauksme (angļu valodā "Modern Health Worries") ir radusies par zinātniskā progresa produktiem, kā:
 • 1)      ģenētiski modificēto pārtiku vai organismiem (ĢMO)
 • 2)      Nelabvēlīgiem ārējās vides apstākļiem, produktiem – mobilo telefonu, augstsprieguma līniju starojums, kancerogēnas vielas
 • 3)      Medicīnas sasniegumiem – antibiotikas, vakcīnas
 • 4)      Varenu organizāciju tīšu sazvērniecisku darbību, kuri ar modernām tehnoloģijām nodarīs pāri fiziskajai vai psihiskajai veselībai
 • 5)      Kontracepcijas pielietošanu.
 • 6)      Elektronisko čipu slepenas ievadīšanas trauksme. Visu planētas iedzīvotāju „čipizācija”. Novedīs pie totālās kontroles un, beigu beigās, pie apokalipses.

Internetā atrodams arī šāds teksts:

Zinâtne mûsdienâs esot ļoti attīstīta, sasniegumu daudz. Bet kāpēc dzīve uz Zemes ikvienam kļūst aizvien bîstamāka?
Varbût skaidrojums ir pašā vārdā?
«zinâtnieks»? Mûsu senči veidoja vârdus, ieliekot tajos noteiktu saturu.
«Zinâtnieks» – «zinât» «niekus» – cilvçks, kurð zina niekus jeb nelielu daudzumu, nelielu daļu no kâdas informâcijas. Nespējot iegūt visu nepieciešamo zināšanu daudzumu, zinātnieks nespēj paredzēt savu izgudrojumu sekas.

„Atbilde ir viena – visas cilvēces attîstîba tiek virzîta un stingri kontrolçta no atseviðíu cilvēku grupu puses tā, lai tās nodrošinātu sev pasakainas bagâtības un neierobežotu varu pār pasaules tautām!“


Īsumā filmas idejas ir šādas: Pasaulē eksistē organizācijas, kas iesaistās sazvērestībā:
-          Biznesa korporācijas
-          Katoļi un pāvests – sātana ieliktenis
Mikročipi tiks ievietoti visiem iedzīvotājiem zem ādas kā veselības kartes. 
Filmā izpaužas bailes no totālās kontroles. Cilvēku varēs vadīt, izmantot krāpšanā. Cilvēkus kontrolēs Pasaules Valdība. Pasaules Valdiba visus padarīs par vergiem.


Spāņu gripa ir vakcīnu izprovocēta vai tīši radīta militārās laboratorijās.
Spāņu gripu ārstēja ar indīgām zālēm.
Spāņu gripa radīta laboratorijās tīšām – kā globāli plānots genocīds.
Iesaistīti Deivids Rokfellers, Ruperts Merdoks, Mortons Cukermans, u.c. Zāļu kompānija Baxter.
Visu mērķis – samazināt pasaules iedzīvotāju skaitu līdz 1 miljardam.
Vakcīna pret cūkas gripu H1N1 izsauc 20 onkoloģiskas saslimšanas, grauj imunitāti, izsauc bērnu autismu. Pēdējais nozīmē iedzīvotāju padarīšanu par „dārzeņiem”.
FIB atmaskoja farmaceitiskās kompānijas.
Rādīta masu panika ar masu demonstrācijām par masu vakcinācijas apturēšanu.

Arī putnu gripa radīta speciāli ASV laboratorijās, lai samazinātu Eiropas putnkopības akcijas.
Tos, kas atteiksies vakcinēties, liks koncentrācijas nometnēs ASV. Tādus cilvēkus viegli varēs izziņot kā mirušus no gripas. Lozungs: Vakcinācija – tā ir cilvēces depopulācija.
Izmantos toksiskās imūnās indes ar nanočipiem. Cilvēkus injicēs nemanot.
Korporāciju ieliktene PVO pārstāve dr. Margaret Chan paziņo par falšo putnu gripas pandēmiju. Steigā, bez pietiekošas izpētes pielaiž vakcīnas.
Izveidotas 5 miljardi vakcīnas. Tātad vēlas atstāt tikai 2.miljardus cilvēku vai „zelta 1 miljardu”.
Sapņu pārdevēji šai filmā propogandē, ka cilvēka organisms ir pati pilnīgākā sistēma – vakcīnas izrādās vispār nav vajadzīgas.
No TV ekrāniem  ejot dezinformācija (informācijas trauksme, kamēr pati šī filma, protams, neskaitās dezinformācija, bet patiesības teikšana). TV sazvērestību teoriju piekritējiem grūtāk tikt.
Grūtnieču vakcinācija – tas esot noziegums. Kā ideāls tiek minētas musulmaņu un jūdaistu sievietes, kuras tic, nevis ies vakcinēties. Tur aizliedz ticība un nelaidīs vīri. Iešot tikai krievu pareizticīgās „matrjoškas”.

Farmakokompānijas (Pharma Flu Fraud) piespieda VVO birokrātus pasludināt pandēmiju. David Rockefeller (Buisness Counsil for United Nations)

Varam novērot - jo pretdabiskāks izskatās izgudrojums, jo lielākas paranormāli domājošo cilvēku bailes.
Izjūtams kritiskās domāšanas deficīts – noklusēti tie fakti, kuri runā hipotēzei pretī..

Transģenizācija – tā esot ģenētiskā bumba!
Noved pie : 1) onkoloģiskām saslimšanām; 2) alerģijām, toksikozēm; 3) augus ēdošo dzīvnieku, putnu un bišu izzušanas.
Var palikt neauglīgs pēc 1-2 paaudzēm (pierādījumi netiek minēti), bērniem ģenētiskas kroplības vai alerģijas. Min pierādījumus uz laboratorajiem dzīvniekiem. Autore sūdzas, ka citi nav mēģinājuši atkārtot šos eksperimentus ar pelēm (it kā nedodot naudu) vai arī sponsori – transnacionālās korporācijas grib kontrolēt rezultātus vai nepielaiž to publikācijas. Tomēr filmā nav oponentu intervijas. Prezentē tikai negatīvo informāciju un noklusē pozitīvo par ĢMO. Noklusē vai samazina letalitātes risku no vīrusiem.
Krievu ĢMO esot tuvāki dabai. Laikam nav tik bīstami. 

 • Gēnu inženierija bīstama, jo var izmainīt simtiem pazīmju.
 • Sazvērnieciskajām korporācijām cilvēku veselība rūp vismazāk:
 • Farmaceitisko kompāniju peļņa
 •  Iedzīvotāju skaita samazināšana
 •  Cilvēku kontrole ar biočipiem
 • Amerikāņiem esot slepens plāns pret krieviem
Gēni no transgēnu produktiem inkorporējas organismā (Kāpēc inkorporējas ĢMO gēni, nevis dabiskie organismi?).
Apgalvojumi, ka ĢMO produkti nav ražīgāki, bet pat mazāk ražīgi un rodas citi kaitēkļi. Netiek minēts, tad kāpēc tos turpina audzēt parasti zemnieki?
Apgalvo, ka cilvēkiem esot pārspīlēta tieksme pēc zinātnes.

Farmagedons
Dažādi preparāti lauksaimniecības augos: vakcīnas banānos; kontracepcija un abortu izsaukšana.
·         Šausmīgas demogrāfiskas sekas (lai samazinātu pasaules iedzīvotāju skaitu: izdalās spermā)
     Filmā kāds speciālists stāsta par kādas saslimšanas izplatību (alerģijas, audzēji, vīriešu neauglība) un pēc tam bez pierādījumu pamata saista to ar transgēnu produktiem.
·         Sajauc datus kopā ar tik lielu informācijas daudzumu, ka nevar atdalīt, kuri apgalvojumi ir pierādīti. (Krievija panākusi ASV saslimšanu skaita ziņā, bet nepaskaidro pēc kā to spriež un kādām saslimšanām? Vai slimie Krievijas iedzīvotāji ēduši ASV ĢMO pārtiku, vai Krievijā audzēto, vai jaukti? Kur – lielpilsētās vai laukos?)

Dīvainā latviešu panika par ģenētiski modificēto pārtiku

Diena.lv, 2012. gada 13. maijs 16:57

"Svētdien Rimi lielveikalā tirdzniecības parkā Alfa un universālveikala Stockmann pārtikas nodaļā sabiedrības uzmanību ģenētiski modificētu produktu klātbūtnei veikalu plauktos ar zibakcijas palīdzību centās pievērst aptuveni 40 cilvēki.
Lai svinētu to, ka Latvija ir brīva no ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) un pievērsu pircēju uzmanību ĢMO produktu klātbūtnei veikalu plauktos, zibakcijas dalībnieki svētdien vienojās kopīgā dziesmā un dejā, iepriecinot pircējus"

Ar ģenētiski modificētu pārtiku knābī

"Latvijā izmantotā dzīvnieku barība, kas paredzēta mājputniem un cūkām, satur ģenētiski modificētu soju. Marta aptaujā «Par vai pret ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) Latvijā» 94% aptaujas dalībnieku iebilda pret tās izmantošanu lopbarībā. Tomēr diez vai Latvijas iedzīvotāju lielākā daļa vispār zina, ka mūsu vistas un cūkas ir barotas ar ĢMO.

Šī gada martā noslēdzās Vides ministrijas elektroniski rīkotā aptauja, kurā piedalījās 37 440 respondentu un kura notika no pagājušā gada 10. decembra līdz šī gada 10. martam. No aptaujātajiem 95% ir pret ĢMO audzēšanu Latvijā, 94% iebilst pret to izmantošanu lopbarībā, 96% ir pret ĢMO izmantošanu pārtikā, un 91% uzskata, ka Latvijai ir jābūt no ĢMO brīvai zonai. Aptaujas rezultāti tika nosūtīti Zemkopības ministrijai (ZM), jo tai līdz jūnijam ir jāizstrādā informatīvais ziņojums par Latvijas politiku ar ĢMO saistītajos jautājumos. Lai šo ziņojumu izstrādātu, ZM ir nodibināta starpinstitūciju darba grupa «Ģenētiski modificētie organismi, ģenētiski modificētā pārtika un ģenētiski modificētā dzīvnieku barība», kuras sanāksmēs var piedalīties ne tikai tās locekļi, bet arī novērotāji no visdažādākajām organizācijām, kas saistītas ar šo jautājumu. Darba grupas pirmajā sanāksmē piedalījās Zemkopības, Veselības, Ekonomikas, Vides un Ārlietu ministrijas pārstāvji, kā arī speciālisti no visdažādākajām valsts un nevalstiskām institūcijām, sākot no Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) un Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta un beidzot ar dažādām nevalstiskām organizācijām, kas pārstāv gan pārtikas ražotājus, gan Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi (LOSP), gan dažādas zaļo organizācijas. Uzreiz jāsaka, ka zaļo organizāciju pārstāvji apgalvo, ka ir skaidri redzama Zemkopības ministrijas vēlme nelikt nekādus šķēršļus ĢMO izmantošanai Latvijā, par ko liecinot PVD pārstāves viedokļa maiņa vienā no balsojumiem, kad viņa mainījusi savu balsojumu pēc sarunas ar darba grupas vadītāju, ZM darbinieci. Par to, ka ZM atbalsta GMO klātbūtni pārtikā un dzīvnieku barībā, liecina arī pagājušā gada 3. novembra vecāko amatpersonu sanāksmes protokols, kurā var lasīt, ka ZM darbiniece A .Sedmale prezentācijas sākumā norādījusi, ka Zemkopības ministrija ir pret ģenētiski modificētu organismu audzēšanu, bet atbalsta ĢMO klātbūtni pārtikā un dzīvnieku barībā ( izcēlums mans – aut.), to pareizi marķējot un nodrošinot izsekojamību.
Un tomēr – par ko tad ir stāsts? Zinātnieki nav pierādījuši, ka ĢMO slikti ietekmē cilvēka veselību vai iedzimtību, bet nav pierādīts arī pretējais. Tomēr bažīties liek tas, ka joprojām nav veikti nopietni pētījumi par ĢMO iespējamo ilgtermiņa ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Līdz šim notikušie pētījumi veikti tikai pēc pašu ĢMO audzējošo lielo biotehnoloģiju kompāniju pasūtījuma un par to līdzekļiem. Patiesībā esošo situāciju šajā jomā varētu raksturot ar kādu dzirdētu joku par ĢMO – mēs jau varam tomātam «pielīmēt» zivs gēnus, lai tomāti labi augtu arī ūdenī, bet neviens nezina, vai pēc desmit paaudzēm cilvēki nesāks dzemdēt bērnus ar zivs žaunām."
Bloga SP replika: Interesants viedoklis. Pēc tādas loģikas - kāpēc ēdot vistas gaļu mums neizaug sekste un acis galvai sānos? Kāpēc ēdot rudzu maizi mēs neieaugam zemē?
Teksts tālāk: "Valstij par savu politiku ĢMO jautājumos vēl jālemj, bet mēs gan jau tūlīt varētu prasīt, lai mums pasaka patiesību par to, ko ēdam Latvijā. Tālākais jau būs katra cilvēka izvēle, bet ar aizsietām acīm izvēlēties ir neiespējami."
Bloga SP replika: Var jau aizsiet acis arī ar šausmu sapņiem. Izvēle paliks tikpat neiespējama.

Atrodam arī šādas ziņas: "Vairāki veikalu tīkli, ņemot vērā sabiedrības pausto nostāju, atteikušies no ģenētiski modificētu pārtikas produktu tirdzniecības savu veikalu plauktos."

"Franču zinātnieku pētījums par ģenētiski modificētās kukurūzas ietekmi uz žurku veselību izsaucis plašu satraukumu. Pētījums vēsta, ka žurkām, kas uzturā lietojušas ASV kompānijas Monsanto ģenētiski modificēto kukurūzu, kas pazīstama kā NK603, vai nonākušas saskarsmē ar populāro herbicīdu Roundup, attīstījies vēzis un radušās smagas veselības problēmas.
Pētījuma satraucošie rezultāti likuši iesaistīties arī politiķiem. Francija solījusi nekavējoties izmeklēt rezultātu ticamību, lai lemtu, vai aizliegt Monsanto NK603 kukurūzas importu. Taču skeptiķi apšauba ģenētiski modificēto graudaugu bīstamību un norāda uz daudzām nepilnībām, kas draud diskreditēt pētījuma rezultātus.
Pētījuma autori apgalvo, ka šis ir pirmais eksperiments, kurā žurkas pētītas visa dzīves cikla laikā, proti, divus gadus. Pētījumā izmantoti 200 grauzēju, kuri baroti ar NK603 kukurūzu, kas ir rezistenta pret nezāļu iznīcināšanas līdzekli Roundup. Žurkas sadalītas grupās: pirmās barotas tikai ar modificēto kukurūzu, otrās - ar kukurūzu, kas apstrādāta ar Roundup. Trešajām nav dota ģenētiski modificēta pārtika, taču to dzeramajam ūdenim pievienots herbicīds. Ceturtās grupas - kontrolgrupas - žurkām nav dots neviens no šiem ražojumiem.
To grauzēju vidū, kas ēduši NK603 vai dzēruši ar herbicīdu papildināto ūdeni, fiksēts daudz augstāks audzēju un priekšlaicīgas nāves gadījumu skaits. Proti, priekšlaikus gāja bojā 70% mātīšu un 50% tēviņu (kontrolgrupā attiecīgi 30% un 20%). Dzīvniekiem fiksēti arī ārkārtīgi lieli audzēji un smagi aknu un nieru bojājumi."
"Taču skeptiķi kritizē pētījumu, norādot, ka tajā ir daudz nepilnību, galvenokārt izmantotajās statistikas metodēs, kas liek apšaubīt iegūtos rezultātus. No pētījumā izmantotajām 200 žurkām tikai 20 iekļautas kontrolgrupā - tas esot par maz, lai izdarītu droši ticamus secinājumus. Eksperti kritizē arī izvēlēto žurku šķirni Sprague-Dawley, jo tām, salīdzinot ar citām, īpaši bieži attīstās vēzis. Turklāt iegūtie rezultāti drīzāk liekot domāt tieši par Roundup, nevis modificētās kukurūzas bīstamību.
«Visspilgtāk atmiņā paliek tieši attēli, kuros redzamas žurkas ar audzējiem,» BBC uzsvēra profesors Moriss Molonijs no Lielbritānijas Rotemstedas Lauksaimniecības izpētes centra, norādot, ka trūkst attēlu ar saslimušajām žurkām kontrolgrupā. «Tas rada iespaidu, it kā nekas tāds nebūtu novērojams kontrolgrupā. Es būtu ārkārtīgi pārsteigts, ja tas tiešām nebūtu novērojams.»"

Akcija "Paldies par Latviju - brīvu no ĢMO" (13.-18.maijs)
·        

Latvija pretfrankenšteinizāciju

 
"Noslēgusies Vides ministrijas rīkotā aptauja „Par vai pret ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) Latvijā”. Balsojums notika elektroniski un tajā piedalījušies 37 440 respondenti. Aptaujas rezultāti liecina, ka 95% balsotāju ir pret ĢMO audzēšanu Latvijā, 94% iebilst pret to izmantošanu lopbarībā, 96% ir pret ĢMO izmantošanu pārtikā un 91% uzskata, ka Latvijai jābūt no ĢMO brīvai zonai." 

Internetā atrodami vēl kādi cipari par e-vēstuļu skaitu, kuras katra valsts nosūtījusi savai ministrijai pret ĢM pārtiku. Lūk, dati:

Cyberaction:
New GMO Authorisations in the EU

Total: 38 749

CountryEmails *Friends **
Austria0
Belgium98
Bulgaria66
Cyprus183
Czech Republic897
Denmark170
Estonia23
Finland284
France4794 500
Germany6 471
Greece105
Hungary190
Ireland51
Italy365
Latvia16 045
Lithuania4 393
Luxembourg0
Malta59
Netherlands257
Poland1 278
Portugal254
Romania13864
Slovakia78
Slovenia1 129
Spain697
Sweden217
United Kingdom258
SUM34 1854 564
*   Stop the Crop Emails sent to the minister(s) of this country
** Emails sent to the minister(s) of this country via national cyberactions: in France: Inf'OGM's Cyberaction (www.infogm.org), in Romania: http://www.greendex.ro/index.shtml?apc=riz-n4904


Pēc šiem datiem sanāk, ka Latvijas iedzīvotāji nosūtījuši teju vai pusi no visu Eiropas Savienībā uzskaitīto vēstuļu daudzuma > 16 tūkstoši!!! Lietuvieši reaģējuši mērenāk. Skatoties uz igauņiem-bāleliņiem vai smiekli nāk - 23!!! Apbrīnojami vēsa reakcija.  Vai tas maz normāli, ja klīst baumas par 20 dažādu audzēju tautas veselībai?
Uzdodam jautājumu - kurš te nav normāls? Kāpēc tā sanāk - jo atpalikušāka valsts, jo lielāka panika par ĢMO? (arī Krievijā, daudzās Āfrikas valstīs). Turpretim Eiropas attīstītajās valstīs panika nav novērojama.

Bloga SP jautājums kritiskai domāšanai: 

Ko var uzskatīt par ticamu informācijas avotu? 
Pie atbilžu neskaidrības cilvēks paliek pie intuitīvās ticības dabiskajam un nostājas pret zinātnes atklājumiem.
Vēl viena atbilde - pseidosensāciju kāre un tās industrija mēdijos. Pseidozinātnes īpatnība kaut ko „apgāzt”. Katrs var izrādīties gudrāks par slaveniem zinātniekiem (Darvinu, Einšteinu). Izvirzās sazvērestības teorijas – oficiālā zinātne vajā patiesības nesējus.
Vai tas ir iebildums no ētikas viedokļa: Nespēlēt Dieva lomu?
Nē, no reliģijas viedokļa. 
Pretarguments arī var būt līdzīgs:
Dievs grib, lai mēs ražotu ĢM pārtiku, radītu augsti tehnoloģisku medicīnu! Kas var pierādīt Dieva gribu?
Bloga SP jautājums: Vai tas ir Dievs, kas grib, lai latvieši piederētu informatīvi un zinātniski atpalikušai tautu grupai? Vai tie ir paši latvieši, kuri grib dzīvot sapnī, ka ir gudrāki un tālredzīgāki par Eiropiešiem?
Varbūt tomēr pragmatiskāki ir igauņi un mēs atkal atpaliekam izglītotības ziņā? Neviens nesaka, ka vajag zaudēt piesardzību, bet igauņu piesardzība tuvāka eiropeiskajai, kamēr latviešu panika tuvāka mazattīstīto valstu paranojai pret zinātni. Ja ir neskaidrība, tad jāpaceļ jautājums, kurus uzskatīsim par ekspertiem neskaidrības kliedēšanai - profesionālus zinātniekus, bioloģijas speciālistus, vai arī baumotājus, panikas cēlājus, šausmu teoriju izveidotājus.

sestdiena, 2012. gada 1. decembris

Jauna populārā Bībeles mīta interpretācija: Mīts par Ādamu un Ievu paradīzes dārzā - aizliegtā augļa apēšana nozīmēja zinātnisku izglītošanos un rūgtās patiesības saprašanu

Pašā paradīzes dārza pirmsākumā esot bijis tā:
"16 Un Dievs Tas Kungs pavēlēja cilvēkam, sacīdams: "No visiem dārza kokiem ēzdams ēd,
17 bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi."".

Bloga SP replika: Varbūt tas nozīmēja - dzīvo sapnī un necenties izzināt patiesību par sevi un materiālās pasaules likumiem. Uzzināt patiesību nozīmē saprast savas nāves neizbēgamību.

Te atnāca čūska un pateica daļēju patiesību: "jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un ļaunu.", un daļēji melus: "Jūs mirt nemirsit". Kā jau visi sapņu pārdevēji - abi personāži - gan Dievs, gan čūska - cenšas iegalvot, ka eksistē nemirstība.

"2 Sieva teica čūskai: "Mēs ēdam no koku augļiem dārzā,
3 bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis: no tā jums nebūs ēst, nedz to aiztikt, citādi jūs mirsit."
4 Tad čūska teica sievai: "Jūs mirt nemirsit,
5 bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un ļaunu."
6 Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jo tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru. Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda.
7 Tad viņu abu acis tapa atvērtas, un viņi atzina, ka viņi bija kaili, un viņi savija vīģes lapas un taisīja sev gurnu apsējus.".

Bloga SP replika: Tātad pirms labā un ļaunā augļa nogaršošanas cilvēki dzīvoja pārliecībā, ka ir nemirstīgi. Tieši tā, kā apgalvo visas reliģijas arī mūsdienās.

Pēc tam, kad Dievs izteica murgaini nesakarīgu domu frāzes: "Uz sava vēdera tev būs līst un pīšļus ēst visas tavas mūža dienas.
15 Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī." (??),

Viņš saka: "Redzi, cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums, zinādams labu un ļaunu! Bet ka tas tagad neizstiepj savu roku un neņem arī no dzīvības koka, un neēd, un nedzīvo mūžīgi!".

Bloga SP replika: Vai tik iekošana labā un ļaunā koka auglī nenozīmē zinātnisko izglītošanos un kritisko domāšanu? Izskatās, ka cilvēks ar to atbrīvojas no ilūzijām un saprot realitāti tādu kāda tā ir - viņš (Ādams, Ieva un pārējie) jau no paša iesākuma bija mirstīgi, tikai ticēja, ka ir nemirstīgi. Dusmīgais dievs atspoguļo bieži redzamas sapņu pārdevēju dusmas, kad viņu mīti tiek atmaskoti. Tas ir daudzmiljardu bizness - tirgojot siltākas vietiņas nemirstības paradīzes dārziņā.

Ja cilvēki pēc nāves patiešām augšāmceltos, Vecās Derības Dievs būtu samelojis, teidams: "tu atkal atgriezies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts: jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties". Reliģijas taču sola, ka augšāmcelšanās tomēr sekos.


Aizliegtā koka augļa zināšanas saskan ar zinātnisko patiesību - reliģijas ar Dieva tēlu turpina mūs maldināt par nemirstību un nekost no zināšanu koka (apgalvojot, ka tas nāk no ļaunā), kamēr rūgtā īstenība vienmēr bijusi tāda - cilvēki ir mirstīgi.

Tikai paši, necerot uz pārdabisko spēku iejaukšanos, bet ar zinātniskām metodēm - gēnu inženierijas un mākslīgu smadzeņu izveides palīdzību viņi varētu padarīt sevi nemirstīgus. Tad cilvēki paši paliks par dieviem, kā bija teikts čūskas pareģojumā. Viņi padarīs par nemirstīgiem ne tikai sevi, bet arī spēs radīt daudzus citus cilvēkus - mākslīgos intelektus gandrīz neievainojamos ķermeņos. Zināšanu koks patiešām tādas iespējas dod un tās var tikt izmantotas gan labos, gan ļaunos nolūkos. Tāpēc ir jāsaprot atšķirība.

Vēl viena notikušā teorija (atbildot Augusta Bautras komentāram) :

Ja Dievs ir visspēcīgs un spēj paredzēt nākotni, viņam vajadzēja Ādamu un Ievu brīdināt, lai tie arī neklausa čūskai un ka čūska ir ne mazāk bīstama kā aizliegtā koka auglis. Ja Dievs to nespēja, var uzdot jautājumu, vai maz sen senos laikos tas bija Dievs? Varbūt, līdzīgi kā Jēzus Kristus, Sai Baba, Visarions, Grabovojs un daudzi citi, kuri pirmsākumos bija parasti cilvēki, arī šis Vecās Derības cilvēks tika dievišķots? Cilvēki, ieskaitot šamanus, pareģus, astrologus, nespēj paredzēt nākotni, tikai uzdodas par tādiem.

Teorija ir tāda: tā saucamais "Dievs" senajos laikos bija cilvēks-šamanis. Kā jau visi šamanisko sapņu pārdevēji, arī šis apgalvoja, ka cilvēks ir nemirstīgs. Un tad šamaņiem ir visādi dzīvnieki, kurus nedrīkst ēst un augi, kurus nedrīkst izmantot. Piemēram halucinogēnos augus cilvēks nedrīkst izmantot vienatnē, bet tikai cilts reliģisko rituālu laikā visiem kopā un šamana vadībā.

Pirmsākumos bija pats pirmais šamanis, kurš radīja cilvēkus. Šamanis nomira un, pēc teorijas, pārcēlās citos medību laukos un tāpēc ir nemirstīgs. Bet šamanis atstāja skolniekus. Viens vai daži skolnieki palika par "ļaunajiem". Katras šamaniskais skolas interpretācijā viņš pats ir labais, bet ļaunais ir viņa konkurents.

"Čūska" - tas bija konkurējošās cilts šamanis (šamaņiem parasti tēlā bija dzīvnieka nosaukums, avatārs mūsdienu terminoloģijā). Senajos laikos šamanis savai ciltij bija "labais mags", bet pretinieka ciltij bija "melnais mags". Un kā jau visiem šamaniem-sapņu pārdevējiem, viņu teorijas savā starpā atšķiras. Protams, ar sekojošiem savstarpējiem apvainojumiem melos. Laika gaitā darvinistiskajā ideju konkurencē izdzīvoja vairāk viena ideja un tika iekļauta Bībelē. Konkurējošā čūskas-šamana ideja izzuda un mēs nevaram vairs uzzināt, kāda tā bija. Taču tikpat kā noteikti mēs varam pieņemt, ka tajā arī bija kaut kāda nemirstības ideja, jo tāda ir pilnīgi visās seno reliģiju pārliecībās.Viens vai divi cilvēki izmantoja aizliegto psihodēlisko "augli" vienatnē (divatā). Narkotiku trips var iesākties ar seksuālu orģiju un laulības pārkāpumu kauna iztrūkuma dēļ, kamēr kauns var atgriezties nākamajā dienā. Tie, kas to mēģinājuši  darīt vienatnē, zin, ka psihodēliskā transa laikā ne tikai rādās "paradīzes dārzi", bet var arī ļoti pārbīties. It īpaši, ja viņiem ir bailes pārkāpjot tabū. Cilvēkus var pārņemt nāves panika. Tādējādi kāds no šiem cilvēkiem varēja sajuties kā mirstīgs, pilnīgi pretēji cilts šamana idejai.

Par tabu pārkāpumu, kā jau tas allaž notiek senajās kopienās, cilvēks vai abi tika padzīti no cilts (vai nogalināti). Šamanis bija nu ļoti dusmīgs! Tad viņš nolād, jeb uzliek lāstu (kas ļoti daiļi aprakstīts Bībelē: "Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī.", pavisam necienīgi patiesam Dievam-Demiurgam, Visuma Radītājam, kurš, cita starpā, kā cilvēki tagad domā, radījis miljardiem civilizāciju miljardiem galaktikās).